جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: @@@@@@@ تئوري ريسمان (string theory)