از محمد بن ابی حمزه.از امام صادق علیه السلام که فرمود.

هرکس مومن بینوا یا غیر بینوا را تحقیر نماید.خدای عز و جل

پیوسته او را خوار و دشمن می دارد.

تا اینکه از کوچک شمردن مومن دست بردارد.

یا حق.