ای مردم فریب شیاطین را نخورید و به یکدیگر ناسزا مگویید و دین های خدا را مسخره نکنید !!! وای لعنت بر شیاطین همان دشمنان خدا
تمامی ادیان الهی خوب هستد و اگر حرف غیر عقلانی یا غیر خداییی از ادیان الهی میبینید صد در صد تحریف و تغییر محض است و زرتشت در قران نیز امده است اما اما اما !!! هر دینی برای زمان خودش بوده است یعنی در زمان پیامبر زرتشت همه ی مردم دنیا میبایست زرتشتی میشدند و الان در اخر زمان همه باید مسلمان باشند و همان طور که غیر زرتشتیان در زمان خودشان و غیر یهودیان در زمان خودشان و غیر مسیحیان در زمان خودشان و ... زیانکار بودند الان هم همه ی غیر مسلمانان زیانکارند البته مسلمانان اسمی وغیر واقعی و گناهکار هم زیان کارند . در اخر ما مسلمانان همه ی ادیان الهی را قبول داریم وبه همه ی پیامبران ایمان داریم و احترام می گزاریم حتی بیشتر از خودشان چون ما به حرف پیامبران قبلی که این بود : به پیامبر بعدی ایمان بیاورید . عمل کردیم ولی انها نه !!!!! یادتون باشه خدا فرموده همه ی ادیان را تحریف کردند مگر قران را که خودم نمیگزارم !!! یعنی اگر حرف بدی از دینی دیدید از ان دین نیست بلکه تحریف است .