بسم الله الرحمن الرحیم

وقتي به اجراي عدالت مي انديشم، صاحبان قدرت را مقروض مي بينم!
¤¤¤
اگر از رموز توسعه مسلمانان در صدر اسلام غافل شويم، در برهوت الگوهاي دشمنان جان مي دهيم!
¤¤¤
هر قاضي، به تعداد قضاوتهاي ناعادلانه خويش، خودش را محكوم و مسئولش را ملكوك كرده است.
¤¤¤
«خودفريبي» بزرگترين مصيبت اولاد آدم است و شياطين جن و انس در پس اين خاكريز، آماده حمله به انسانند.
¤¤¤
صيدهاي بزرگ، صياد صيادان كوچكند.
¤¤¤
گاهي يك جابجايي سياسي، كار هزار امر قضايي را انجام مي دهد.
¤¤¤
هركس خود را برتر از گروهي بداند، در عرصه خدمت به آنها دچار مشكل مي شود!
¤¤¤
بت پرست در آتش است و «خودپرست» از آتش و در آتش!
¤¤¤
اگر «فاجعه فلسطين» نبود، تاريخ نمي توانست چهره حكام سازشكار كشورهاي اسلامي را بشناساند!
¤¤¤
«والدين مستعفي» ظالماني هستند كه يتيمي فرزندان خويش را به چشم خود مي بينند!
¤¤¤
در عرصه ازدواجهاي تحميلي، همسران به اتفاق هم وارد سلول زندگي مي شوند!