به نام خداوند یکتا !
سلام بردوستان سلام !
این عشق یکتاهایی که در بعضی از پیام هایم نوشتم مناجاتهای این بنده ی حقیر با خدای عزیز است که خواستم دوستان خدا هم بخوانند البته اینها فقط لطف خداست که از دل من حقیر و گناهکار بیرون امده است.
از این به بعد به عشق خدا و برای دوستان خدا گاهی از این عشق یکتاها و مناجاتهایم با خدا یعنی همان عشق یکتایم مینویسم باشد تا با لطف خدا و دعای خیر شما دوستان خدا من نیز خدایی و از دوستان خدا شوم !
ای عشق یکتا ! مرا ببخش از چیزهایی که میشنوم و نباید بشنوم ! چیزهایی که میبینم و نباید ببینم ! چیزهایی که میگویم و نباید بگویم ! کارهایی که انجام میدهم و نباید انجام دهم ! و باز هم مرا ببخش این بار برای چیزهایی که نمیشنوم و باید بشنوم ! چیزهایی که نمیبینم و باید ببینم ! چیزهایی که نمیگویم و باید بگویم ! کارهایی که انجام نمیدهم و بایدانجام دهم ! ای عشق یکتا ! حالا دیدی که چرا وقتی مرا خطاب میکنی ای بنده ی من ! میگویم به من بگو ای شرمنده ی من نه بنده ی من ! در اخر از تو میخواهم که بایدهایت را بایدهایم کنی و نبایدهایت را نبایدهایم !!!