جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مناظره برزین و ننجون: فرق متافیزیک و متافیزیک ضروری!

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  113
  مورد تشکر
  62 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مناظره برزین و ننجون: فرق متافیزیک و متافیزیک ضروری!
  با سلام مناظره ذیل بین برزین و ننجون درتاریخ 17- 8-78 و درادامه مناظره قبلی است که با حضور دوستان بحرانی- محمد آزاد - صداقت – شیر بیشه - سارا و... برگزارشد.
  موضوع: تعریف متافیزیک و متافیزکی ضروری
  sara.m 8:20 pm: سلام
  صداقت 8:20 pm: سلام
  sara.m 8:20 pm: ادامه بديد لطفا
  8:20 pm در مناظرهوارد شديد!خوش آمديد bahrani
  nanejoon 8:21 pm: سلام بر دوستان تازه وارد
  nanejoon 8:21 pm: پس برزين جان ما متافيزيک هم داريم
  nanejoon 8:21 pm: فرا ماده
  صداقت 8:21 pm: سلام برننجون
  Borzin 8:21 pm: گفتگوي ما در بارهمتافيزيکي ضروري بود
  nanejoon 8:21 pm: شما اگرمتافيزيک ضروري را قائليد اول بايد خودمتافيزيک را بپذيري
  Borzin 8:21 pm: اکنونشما متافيزيکي ضروري را تعريف کنيد
  nanejoon 8:22 pm: چرامتوجه نميشي بزرگوار
  Borzin 8:22 pm: خيرجانم چنين تعريفي هيچ ربطي بهمتافيزيک نداريد
  nanejoon 8:22 pm: بعد رو ضروري بودن بحثکنيم
  nanejoon 8:22 pm: خوب حالا کهمعني متافيزيک روشن شد
  Borzin 8:22 pm: باشنده متافيزيکيضروري
  nanejoon 8:22 pm: الان ميتونيم بريم رومتافيزيک ضروري
  8:23 pm در مناظره وارد شديد!خوشآمديد محمد ازاد
  Borzin 8:23 pm: باشنده اي است کهدر هر جهان ممکني که وجود دارد
  nanejoon 8:23 pm: متافيزيک ضروري
  Borzin 8:23 pm: در تمامي زمان هاوجود داشته باشد*
  nanejoon 8:23 pm: لفظ ناقصي هستبزرگوار ميخواي تعريفدقيقشو بگم؟ يا شما تعريفکن
  nanejoon 8:24 pm: ولي اين تعريف را ثابتميکنم غلط هست
  Borzin 8:24 pm: پس فرق گفته هايمرا فهميديد؟
  nanejoon 8:24 pm: اجازهميدي
  Borzin 8:24 pm: چنين تعريفي مد نظربود که هيچ ربطي به متافيزيک نيزندارد
  صداقت 8:25 pm: باشندهاگر خداوند است چگونه مي تواند ( در ) هر جهان ممكني وجود داشتهباشد؟؟؟
  nanejoon 8:25 pm: چرا دقيقا ربطداره
  Borzin 8:25 pm: باشنده منظور موجوداست نه خدا
  nanejoon 8:25 pm: شما تا متافيزيک را تعريفنکني
  صداقت 8:25 pm: درست
  nanejoon 8:26 pm: شما تا متافيزيک را ندونينميتوني بري سراغ متافيزيک ضروي يا غير ضروري
  Borzin 8:26 pm: ما تعاريف گوناگوني از ضرورت داريم بک تعريف متافيزيکي ضروري است منطقاً ضروري هستان شناختي ضروري زمانيضروري و غيره مي توانيد به کتاب ماهيت ضرورت نوشته آلوين پلانتينجا مراجعه کنيد
  nanejoon 8:26 pm: جناب برزين من ثابت ميکنم اين تعريف شما غلطهست اجازهميدي؟
  Borzin 8:27 pm: تا تعاريف بيشتر را نيزدر يابيد
  nanejoon 8:27 pm: نوشته هرکس باشه بايدبا عقل سازگار باشه
  nanejoon 8:27 pm: مگرخدا به شما عقل نداد
  Borzin 8:27 pm: جهان ميتواند متافيزيکي ضروري باشد
  Borzin 8:27 pm: امامنطقاً ضروري نه
  nanejoon 8:27 pm: چرا فقط نوشتهديگران را کپي برداري ميکني
  nanejoon 8:28 pm: پس نمیخواي توجه کني
  Borzin 8:28 pm: خداييوجود ندارد که بخواهد عقل دهد
  nanejoon 8:28 pm: گفتم اگه مايل باشي عقلا ردميکنم اين تعريف شما را
  Borzin 8:28 pm: شروعکنيد
  nanejoon 8:28 pm: خوب خودت که وجودداري
  nanejoon 8:29 pm: متافيزيک يعني فراتر ازماده
  nanejoon 8:29 pm: حالا اين امرفراماده
  Borzin 8:29 pm: بيخوده اين يک نامگزاري است
  nanejoon 8:29 pm: ميتونه ضروري باشه وجودش يا غير ضروريباشه
  Borzin 8:29 pm: هيچ ربطي هم به متافيزيکندارد
  Borzin 8:30 pm: بلکه متافيزيکضروري
  Borzin 8:30 pm: همان تعريفياست که من ارائهدادم
  nanejoon 8:30 pm: جناب برزين با ادعا کهمطلب بيخود نميشه
  nanejoon 8:30 pm: شما تو مناظره باباببزرگهم همش ادعا کردي و دليلنياوردي
  nanejoon 8:30 pm: ببينعزيم
  Borzin 8:30 pm: اين نا آگاهي شما وبابابزرگ بود نه ادعايمن
  nanejoon 8:30 pm: بزار حرفم تمومبشه
  nanejoon 8:31 pm: جناب برزينببين
  sara.m 8:31 pm: جناب نن جونبفرماييد
  nanejoon 8:31 pm: اجاز
  nanejoon 8:32 pm: من حرفمو بزنم بعدحرف شما رو گوش ميدم من ميگم
  nanejoon 8:32 pm: ارسطو گفته متافيزيک يعنيفرا ماده
  nanejoon 8:32 pm: پس بايد غير ازماده امور ديگري وجود داشته باشد
  nanejoon 8:33 pm: حالا اين فراماده ميتوه يعني همون متافيزيک ميتونه يا ضروري باشهعقلا يا غير ضروري .غير ضروري مثل فرشتگان .هوا. نفس .عقلو..
  8:33 pm در مناظره واردشديد!خوش آمديد shirebisheh
  nanejoon 8:34 pm: ضروري اونيست که خالقتمام اينها باشه
  nanejoon 8:34 pm: اين ميشهمتافيزيک ضروري
  nanejoon 8:34 pm: پس شمانميتونيد از اول متافيزيکرا ضروري بناميد بايددوقسمتش کنيد
  nanejoon 8:35 pm: اينجا ست کهاون تعريف شما از متافيزيک ضروري اصلاح ميشه
  nanejoon 8:35 pm: متافيزيک ضروري الوجود فقط واجب الوجودهست
  nanejoon 8:35 pm: اما متافيزيک غير ضروريالوجود ممکن الوجود هستند
  nanejoon 8:36 pm: مثل مادي ها که ممکن الوجودند اميدوارم متوجه شده باشيد اين دقيقا امر عقليست
  Borzin 8:36 pm: تمام شد ؟ گفته هاي شما به پايان رسيد؟
  nanejoon 8:36 pm: اگه خلاف اين راقائليد با دليل عقلي بفرما
  nanejoon 8:37 pm: درضمن از سارا خانم هم خواهش ميکنم حالا که داريم صحبت ميکنيم ذخيره را اجازهبدن تا ديگران بتونند قضاوتنمايند
  sara.m 8:37 pm: راستي وسطحرفاتون
  sara.m 8:38 pm: جناب برزين شما همذخيره بفرماييد تا يه وقت ما متم به سانسور نشيم
  nanejoon 8:38 pm: بله بفرما فقط بعدا نگو چرا تاپيکزدن
  Borzin 8:38 pm: بيخوده شما نوشته هاي سانسور شده و حذف شده مرا بازگردانيد من هيچ تهمتينزدم جو سازينکينيد
  Borzin 8:38 pm: من با زخيره موافقنيستم
  sara.m 8:39 pm: عجبا
  Borzin 8:39 pm: همانگونه که در ابتدايگفتگو نيز گفتم من تا نوشته هاي مرا بازنگردانيد مناظره و بابحث نخواهم کرد
  nanejoon 8:39 pm: اي بابا مگرحرف علمي نداريدچراميترسي بزرگوار
  Borzin 8:39 pm: اما در اينجاپاسخ ننه را خواهم داد
  sara.m 8:39 pm: ببينيدبزرگوار الان اين طور حرف زدن شما اين را به ديگران القا مي کند کهدر جواب جناب نن جون حرفي نداريد کهبزنيد وگر نه از اعتقاداتان به هرقيمتي دفاع مي کرديد
  Borzin 8:40 pm: هيچ ترسي وجودنداره بيخوده شما سانسورکرديد خير من پاسخ خواهمداد
  Borzin 8:40 pm: اما باذخيره موافق نيستم شما تا نوشته هايسانسور شده را باز نگردانيد
  صداقت 8:40 pm: جناببرزين منتظر حرفاي علمي شما هستيم
  sara.m 8:40 pm: شما ذخيره کنيد
  Borzin 8:40 pm: من چنينگفتگويي نخواهم کرد
  sara.m 8:41 pm: که اگه يه جا ديديد ماسانسور کرديم متن اصليش رو در همون جا قرار بديد ما شما رو مجبور به گفتگو نمي کنيم
  Borzin 8:41 pm: بايد دو طرفه به همديگر احترام گذاشت
  sara.m 8:41 pm: شما مختاريد مگه از ما جسارتي ديديد؟
  Borzin 8:41 pm: شما سانسور کرده ايد نيازي به گفتن من نيست
  صداقت 8:42 pm: پس بايد حرفها ننجون را قبول كنيم و واقعا كه درستهم بود
  Borzin 8:42 pm: نوشته ها را حذف کردهايد يا نه؟ من گفتم پاسخ ايشان راخواهم داد
  صداقت 8:42 pm: اگر چه من اطلاعاتدرستي در اين زمينه ندارم ولي كاملا منطقي صحبت ميكردند
  Borzin 8:42 pm: اما همچنين گفتم تا نوشته هاي مرا باز نگردانيد
  محمدازاد 8:42 pm: هر روز به روز پيش مي پيچم چون پيله به گرد خويش مي پيچم در دايره بيعبور مي گردد افسوس که بي حضور مي گردم
  صداقت 8:43 pm: خوب چرا جواب نمي دين
  Borzin 8:43 pm: جو سازي نکنيد من گفتم پاسخ مي دهم بيخوده من کاملاً سکوتکردم تا ايشان گفته خودشان رابگويند
  صداقت 8:44 pm: چي بيخوده من كه منتظر شماهستم كه جواب بديد
  Borzin 8:44 pm: و پاسخ نيزخواهم داد
  sara.m 8:44 pm: ايشان گفته خودشان راگفتند
  sara.m 8:44 pm: ما منتظر جوابشماييم
  nanejoon 8:45 pm: خوب من تعريفمتافيزيک و متافيزيک ضروري را گفتم عقلا با مثال
  nanejoon 8:45 pm: و تعريف غلط شما را هم از نظر عقلي ردکرديم
  nanejoon 8:45 pm: ببخشيد رفتمخودموني
  Borzin 8:45 pm: من با قرار دادن آن درسايت مخالفم زيرا از يک جا سانسورمي کنيد و هر آنچهخود دوست داريد قرار مي دهيد
  nanejoon 8:45 pm: حالا اگه جناب برزينپاسخي داريد ميشنويم
  nanejoon 8:45 pm: اينجا فضاي عموميه خوب شماذخيره کنيد و خودتان تاپيک بزنيد باز چه بهونه باشه
  nanejoon 8:46 pm: هر وقت پاسخييافتيد ما ميشنويم و هيچترسي نداريم
  nanejoon 8:46 pm: چون مبناي قضاوت ماعقل است نه کپي
  Borzin 8:46 pm: چراترسو و سانسور چيهستيد
  صداقت 8:47 pm: چي بود ه كه ارزش سانسوركردن رو داشته
  nanejoon 8:47 pm: بفرما
  sara.m 8:48 pm: جناببرزين ببينيد ولي شماموظف هستين که جواب علمي جناب نن جون رو بديد
  Borzin 8:48 pm: اگر شما نوشته مرابگذاريد
  nanejoon 8:48 pm: من از حضور همه دوستانسپاسگزارم
  Borzin 8:48 pm: من همين جا قول ميدهم که همينهفته با ننه مناظرهبکنم هيچ ترس و غيره نيز وجودندارد
  صداقت 8:49 pm: يكي جواب ما رانميده؟
  Borzin 8:49 pm: من گفتم پاسخ مي دهم
  nanejoon 8:49 pm: بابا اگه جواب داري بده چراميترسي؟
  Borzin 8:49 pm: اما باقرار دادن آن در سايت موافق نيستم
  nanejoon 8:49 pm: شجاع باش برزين جاننبايد ديگران ببينند وشايد به کيش شما درايند
  Borzin 8:50 pm: سانسور چي هاي از شجاعت گفتگومي کنند
  sara.m 8:50 pm: شرايط مناظرات ما اينه که در تاپيک قرار بديم تا در دسترس همگانباشد
  sara.m 8:50 pm: اين يکي از قوانينمناظرات ماست
  nanejoon 8:50 pm: خوب خودت هم بزار سيوش کن ديگه چه بهانه
  صداقت 8:50 pm: برم بخونم ببينم چي هست
  Borzin 8:51 pm: مناظره از پيش هماهنگ مي شود نه گفتگوياينچنيني
  nanejoon 8:51 pm: پس چجوري ميخواي مردمرا هدايت کني بهفيزيکاليسم منم رفتمفکر ميکنم پس ايشونآمادگي نداره
  Borzin 8:51 pm: در اينجا نيز پاسخننه را خواهم داد هيچ مشکلي نيزنيست شما با باور به اسلام ول معتليد با باور به خدا ولمعتليد
  Borzin 8:51 pm: صداقت 8:52 pm: جدي
  sara.m 8:52 pm: جناب برزين احترام اعتقاداتطرف مقابلتون رو نگه داريد لطفا
  nanejoon 8:52 pm: برزين جانهدفمون اين نيست که مسلمان بشيد
  صداقت 8:52 pm: اين هم يهحرفي بود بس دقيق مثل بقيه فرمايشاتون
  nanejoon 8:53 pm: ولي انتظار داريم بجايحاشيه گفتن تابع عقل باشيم
  Borzin 8:53 pm: آيابا شرايط من با مناظره موافقيد؟ نوشته مرا باز گردانيد من مناظره خواهم کرد
  محمد ازاد 8:53 pm: دوستانشاد باشيد
  Borzin 8:53 pm: چه کسي ميترسد؟
  صداقت 8:53 pm: نوشته شما مگه چي بوده
  sara.m 8:53 pm: کدوم نوشته؟
  Borzin 8:53 pm: عقل عقل کردن که نشانه خردمند بودننيست
  nanejoon 8:54 pm: کدومنوشته
  nanejoon 8:54 pm: يبار ديگهبزار ولي تاپيک مستقلبزن
  Borzin 8:54 pm: نه در همان تاپيک بازگردانيد چه ترسيداريد
  صداقت 8:54 pm: خوب حداقل اشاره اي بكنيدشايد دوستان يادشان بيايد
  Borzin 8:54 pm: شما مناظره را نقد کرديد من نيز نقدکردم حال چرا تاپيک ديگر گذاشتهشود؟
  nanejoon 8:54 pm: پس سارا خانم اجازه بفرمايي مرخص شم هر وقتآماده شد
  nanejoon 8:55 pm: به بابابزرگ بگو باهاشمناظره کنه
  sara.m 8:55 pm: بهسلامت بفرماييد ننجون
  nanejoon 8:55 pm: چون بايد در حضوربابابزرگ باشه
  صداقت 8:55 pm: جناب نن جون ازجواب هاي شما ممنونم
  Borzin 8:55 pm: من شما رابه مناظره دعوت مي کنم شما ترسيداريد؟
  nanejoon 8:55 pm: نهيکطرفه ادعاکني
  nanejoon 8:55 pm: مسئول مناظره بابابزرگهست و مديرش همساراخانم اون بايد هماهنگکنه و اجازه بده
  nanejoon 8:56 pm: من منتظرپاسخ شما هستم خدا نگه دار به اميد هدايت
  صداقت 8:56 pm: مناظرتون كيهست كه ما هم باشيم
  sara.m 8:56 pm: نن جون بهسلامت ايشون که حرفي برايگفتن ندارن از همه دوستان تشکر مي کنم خدانگهدار
  Borzin 8:57 pm: من پاسخ خواهم داد باقي مي مانيد
  صداقت 8:57 pm: خدا نگهدار شما بادبه اميد هدايت

 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  1,957
  مورد تشکر
  3,494 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  28
  آپلود
  0
  گالری
  0  جناب برزین گرامی با درود
  لطفا بجای حاشیه روی فقط بحث علمی و مرتبط با موضوع بنویسید. دیدید نوشته شما حتی خلاصه گیری هم نشد.
  فقط دراین صورت میتونید هر چه نظر و عقیده دارید بنویسید . (شرائط مناظره را از مدیر محترم مناظره بگیرید و بخوانید. )موفق باشید
  الهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد

 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۶
  نوشته
  1,183
  مورد تشکر
  1,666 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  جناب برزین
  ذخیره مناظرات دو طرفه هست، شما می توانید خودتون متن مناظره را ذخیره کنید تا اگر متنی از شما حذف یا ویرایش شده بود ، اعتراضتون رو با سند اینجا بگذارید و بعد دیگران را متهم به سانسور کنید
  این روش شما فقط اتهام بی دلیل است
  ویرایش توسط sara.m : ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ در ساعت ۱۶:۵۳
  مهدیا کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب

 4. تشکر


 5. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۸۷
  نوشته
  7
  مورد تشکر
  0 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  اقا برزين هنوز نميدونه فيزيك چيه اونوقت رفته سراغ متافيزيك

 6. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۸۷
  نوشته
  7
  مورد تشکر
  0 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  چون از حرفهايي ميزد و همش ميخواست حرف خودش باشه و حتي حاضر به گوش كردن هم نبود اين خود دليل بر بي اطلاعي ايشان است
  اينكه چند خط از اينور وآنور بخواني بعد بيايي مناظره كني

 7. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۸۷
  نوشته
  7
  مورد تشکر
  0 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  چون از حرفهايي ميزد و همش ميخواست حرف خودش باشه و حتي حاضر به گوش كردن هم نبود اين خود دليل بر بي اطلاعي ايشان است
  اينكه چند خط از اينور وآنور بخواني بعد بيايي مناظره كني


 8. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۶
  نوشته
  1,183
  مورد تشکر
  1,666 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  تاپیک قفل شد
  مهدیا کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود