آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!
((قسمت اول))

چکش عجیب چهارصد میلیون ساله


آیا مادر درک و ثبت تاریخ اشتباه کرده ایم؟؟!!دنیای بی جواب