جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مناظره (خالق هستی کیست)

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۶
  نوشته
  1,183
  مورد تشکر
  1,665 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مناظره (خالق هستی کیست)




  تاریخ : 30/08/87 پنج شنبه ساعت 10 شب
  طرفین مناظره: جنابان بابابزرگ وبرزین
  موضوع : خالق هستیکیست.

  bababozorg 10:37 pm: جناب برزينگرامي؟
  Borzin 10:37 pm: جهان هستي وجوددارد
  bababozorg 10:37 pm: پس قبول داريد که ما وجود داريم
  Borzin 10:37 pm: و جهان هستي شکل گرفته از اجزاء آن
  Borzin 10:37 pm: ( وضع و حالات )
  Borzin 10:37 pm: ميباشد
  bababozorg 10:37 pm: قبول هم داريد که اطراف ما وجودات وواقعياتي هستند؟
  Borzin 10:38 pm: که اجزاء در رابطه علي با يکديگرند
  Borzin 10:38 pm: ايا گفته هاي مرا تاکنون در يافتيد
  Borzin 10:38 pm: ؟
  bababozorg 10:38 pm: درسته پس قبول داريد؟
  Borzin 10:38 pm: اکنون من بيانه خواهم داشت
  Borzin 10:38 pm: وجود جهان هستي
  Borzin 10:39 pm: يا با استفاده ازاجزاء
  Borzin 10:39 pm: شناخته
  Borzin 10:39 pm: يعني وجود خواهد داشت
  bababozorg 10:39 pm: خوب حالا قبول داريد که ما بعنوان انسان داراي عقل بايد درباره اين وجودات و واقعيات تفکر کنيم؟
  Borzin 10:39 pm: و يا منطقاً هيچ توضيح کافي
  Borzin 10:39 pm: وجود نخواهدداشت
  Borzin 10:39 pm: يعني وجود جهان هستي
  Borzin 10:39 pm: brute fact
  bababozorg 10:39 pm: اونا رو که قبول کرديم تکرارلازم نيست جناب
  Borzin 10:39 pm: مي باشد
  bababozorg 10:40 pm: پاسخ اخيرمنو نداديد؟
  Borzin 10:40 pm:
  Borzin 10:40 pm: اينجا نيامدهايم
  Borzin 10:40 pm: که گفتگوکنيم
  Borzin 10:40 pm: بايد بر سر اين موضوعات فکر کرد يا نکرد
  bababozorg 10:41 pm: قبول داردي که ما بايد در قبال محيط اطرفمون تفکر کنيم
  bababozorg 10:41 pm: که چگونه خلق شديم
  bababozorg 10:41 pm: وخالق ما کيست؟
  bababozorg 10:41 pm: اين عين موضوع بحث است درسته؟
  Borzin 10:41 pm: شما پاسخ گفته هايم را يبدهيد
  Borzin 10:41 pm: آيا گفته هايم را دريافتيد
  Borzin 10:41 pm: من بيانداشتم
  bababozorg 10:41 pm: سارا خانم گرامي غير از اين هست؟
  mpr 10:41 pm: :roll:
  Borzin 10:41 pm: که هيچ آفريننده الهيوجود ندارد
  bababozorg 10:42 pm: بايد براساس همين موضوع امشب بحث کنيم
  Borzin 10:42 pm: در اين صورت بي خدايي توجيه پدير خواهد بود
  bababozorg 10:42 pm: خوب داريم بحث ميکنيم
  Borzin 10:42 pm: بيان شد
  bababozorg 10:42 pm: شما چرا زود رفتيد روي نتيجه؟؟؟؟
  Borzin 10:42 pm: وجود جهان هستي:
  bababozorg 10:42 pm: قبول داريد که ما مخلوق هستيم؟
  Borzin 10:42 pm: يا بااستفاده از اجزاء
  Borzin 10:42 pm: توضيح داده خواهد شد
  bababozorg 10:43 pm: چرااز موضوع دور ميشيد
  Borzin 10:43 pm: و يامنطقاً هيچ توضيحي کافي وجود نخواهد داش
  bababozorg 10:43 pm: بحث امشب اينه
  sara.m 10:43 pm: ببخشيد
  bababozorg 10:43 pm: خالق هستي کيست؟
  sara.m 10:43 pm: موضوع تغيير کرده
  Borzin 10:43 pm: اين دقيقاً گفتگوي ما است
  Borzin 10:43 pm: آفريننده هستي کيست
  bababozorg 10:43 pm: قبول داريد که من وشما مخلوق هستيم وآفريدهشده؟
  Borzin 10:43 pm: من باور ندارم هستي آفريده شده است
  Borzin 10:44 pm: منظور همان الف است
  bababozorg 10:44 pm: جناب برزين
  Borzin 10:44 pm: يعني جهان هستي
  Borzin 10:44 pm: يعني
  Borzin 10:44 pm: جهان هستي
  bababozorg 10:44 pm: قبول داريد که شماوجود داريد؟
  bababozorg 10:44 pm: اينو که قبلا قبول کرديد بزرگوار
  bababozorg 10:45 pm: شماپذيرفتيد که هستيد
  bababozorg 10:45 pm: ووجود داريد
  sara.m 10:45 pm: جناب برزي نخارج شده
  sara.m 10:45 pm: اجازه بديد
  bababozorg 10:45 pm: حالا من سوالم اينهکه وجود وهستي شما ازخودت هست يا از ديگري؟
  Borzin 10:45 pm: پوزش
  sara.m 10:45 pm: خب بفرماييد
  Borzin 10:45 pm: شما هنوز قصد نداريد پاسخ به گفته هاي من بدهيد؟
  bababozorg 10:45 pm: خيلي ساده هست
  Borzin 10:45 pm: بارها اين گفته شما پاسخ گفتهشد
  bababozorg 10:45 pm: خواهش ميکنم
  Borzin 10:45 pm: و شماهنوز
  Borzin 10:46 pm: نمي خواهيد به گفته هاي من پاسخ دهيد
  Borzin 10:46 pm: در گفته نخست من
  bababozorg 10:46 pm: ببينيدبزرگوار
  bababozorg 10:46 pm: بحث امشب اينبود
  bababozorg 10:46 pm: خالق هستي کيست؟
  bababozorg 10:46 pm: درسته سارا خانم گرامي؟
  Borzin 10:46 pm: اين موارد بيانشد
  sara.m 10:46 pm: درسته
  sara.m 10:46 pm: ؟
  Borzin 10:46 pm: بيان شد
  Borzin 10:46 pm: هستي چيزيجز
  bababozorg 10:46 pm: خوب حالا من دارم مي پرسم که قبول داريد که وجود من و شما از خودمون نيست؟
  Borzin 10:47 pm: اجزاء ( وضع و حالات )
  bababozorg 10:47 pm: چرا حاشيه ميريد بزرگوار؟!!
  Borzin 10:47 pm: در در رابطه علي با يکديگرند نيست
  Borzin 10:47 pm: پاسخ گفته شد
  Borzin 10:47 pm: از خودمان نيست
  Borzin 10:47 pm: گنگ است
  bababozorg 10:47 pm: آقا قبول داريد که شما خودتون خالق خودتون نيستيد؟
  bababozorg 10:47 pm: اينو قبول داريد يانه؟
  Borzin 10:48 pm: اگر منظور
  Borzin 10:48 pm: x → x
  Borzin 10:48 pm: است
  Borzin 10:48 pm: بله من چنين ديدگاهي را رد مي کنم
  bababozorg 10:48 pm: ببين عزيزم
  Borzin 10:48 pm: اکنون نميخواهيد
  Borzin 10:48 pm: به گفته هاي من پاسخ دهيد
  Borzin 10:48 pm: ؟
  bababozorg 10:49 pm: قبول داريد که خودتون خودتون را بوجودنياورديد؟
  bababozorg 10:49 pm: فقط موضوعامشب
  bababozorg 10:49 pm: آري ياخير؟
  sara.m 10:49 pm: جناب برزين
  sara.m 10:49 pm: لطفا حاشيه نريد
  Borzin 10:49 pm: موضوع همين است
  bababozorg 10:49 pm: اگه حرفي برا گفتننداريد اصرارندارم
  Borzin 10:49 pm: ايشان تاکنون حتي
  Borzin 10:49 pm: به يک گفته پاسخ نداده اند
  bababozorg 10:49 pm: خوب بفرما قبول داري که خودت خودت را بدنيا نياوردي؟
  Borzin 10:50 pm: آيا تعريف مرا پديرفتيد
  Borzin 10:50 pm: ؟
  Borzin 10:50 pm: بيان شد اگر منظور
  Borzin 10:50 pm: x → x
  Borzin 10:50 pm: است
  bababozorg 10:50 pm: چرا حاشيه ميريد بزرگوار؟
  Borzin 10:50 pm: من چنين ديدگاهي را رد کردم
  Borzin 10:50 pm: آيا شماهنوز چنين بياني را درک نفرموديد
  bababozorg 10:50 pm: بياييد عقلي جلو بريم
  Borzin 10:50 pm: کاملاً عقلي است
  Borzin 10:51 pm: شما هنوز کوچکترين پاسخي نداده ايد
  bababozorg 10:51 pm: من الان درباره خلقت که موضوع بحث است حرف ميزنم
  bababozorg 10:51 pm: قبول داردي که منو شما خودمون خالق و پديد ارنده خود نبوده ونيستيم؟
  Borzin 10:51 pm: دو بار اين پرسش پاسخ داده اس
  Borzin 10:51 pm: شد
  bababozorg 10:51 pm: من هرچه مدير محترم مناظره حکم کند تن ميدهم
  Borzin 10:51 pm: اما شما آگاهي بدان نداريد
  Borzin 10:51 pm: x → x
  Borzin 10:52 pm: آيا درمي يابيد ؟
  bababozorg 10:52 pm: سارا خانم شما بفرما
  Borzin 10:52 pm: شما بايد پاسخگوي پرسش هاي من باشيد
  Borzin 10:52 pm: مگرنه مناظره ادامه نخواهد يافت
  sara.m 10:52 pm: ايشون بحث رو منحرف کردن
  bababozorg 10:53 pm: پرسشهاي خودتون را درقالب ديگر در جلسه بعد ميتونيد مطرح کنيد
  Borzin 10:53 pm:
  bababozorg 10:53 pm: بحث را منحرف نفرما
  bababozorg 10:53 pm: بحث خلقت هست
  Borzin 10:53 pm: خير
  Borzin 10:53 pm: انحراف بحث کجابود
  bababozorg 10:53 pm: بازم ميگم من به حکم مدير محترم مناظره تن ميدهم
  sara.m 10:54 pm: جناب برزين بنده بي طرف هستم
  bababozorg 10:54 pm: جناب برزين
  sara.m 10:54 pm: ومغرضانه نظر نمي دم
  Borzin 10:54 pm: ازاينرو آنرا انحراف خوانديد
  Borzin 10:54 pm: پاسخ دهيد
  Borzin 10:54 pm: يعني چه؟
  Borzin 10:54 pm: x → x
  bababozorg 10:54 pm: جناببرزين
  bababozorg 10:54 pm: موضوع ما امشب اين نبود که
  sara.m 10:55 pm: جناب برزين اين کار شما سفسطه فرافکني است
  Borzin 10:55 pm: اگر پاسخ گوبوديد
  sara.m 10:55 pm: اون موضوع رو يه شب ديگه بزاريم
  Borzin 10:55 pm:
  bababozorg 10:55 pm: خوب اگه توان داردي باز هم بفرما
  sara.m 10:55 pm: راجع به اون هم بحث مي کنيم
  Borzin 10:55 pm: موضع ديگر؟
  bababozorg 10:55 pm: خيلي ساده
  Borzin 10:55 pm: براي آگاهي شما
  sara.m 10:55 pm: ولي الان پيش کشيدن اون موضوع خلط مبحث مي شه
  bababozorg 10:55 pm: آياخودت خالق خودت بودي يا خير؟
  Borzin 10:56 pm: الف آنگاه الف
  bababozorg 10:56 pm: منماز شما سارا خانم سپاسگزارم
  Borzin 10:56 pm: يعني الف علت الف بوده
  bababozorg 10:56 pm: جناب برزين اگه اين موضوع را ادامه ميديد درخدمت هستم
  Borzin 10:56 pm: من چنين چيزي را رد کردم
  bababozorg 10:56 pm: موضوعات ديگر برا شبهاي ديگر
  bababozorg 10:56 pm: چي رو ردکردي؟
  bababozorg 10:56 pm: ؟
  Borzin 10:57 pm: اينجا مناظره است
  bababozorg 10:57 pm: شما فرض رابراين بزار
  Borzin 10:57 pm: و نه آموزشگاه فلسفه ومنطق
  sara.m 10:57 pm: ؟
  bababozorg 10:57 pm: امامن ميگم آيا شما خالق خودت هستي ياخير؟
  bababozorg 10:58 pm: پس لطفا اول فلسفه ومنطق بخون بعدا درخدمتت هستيم
  bababozorg 10:58 pm: سلام بر صداقت گرامي
  bababozorg 10:58 pm: خوب سارا خانم چه دستورميفرماييد
  Borzin 10:58 pm: مناظره پايان است
  bababozorg 10:58 pm: ايشون سوال ساده را هم نميخوان پاسخ بدن
  bababozorg 10:59 pm: سوالامشب اين بود
  sara.m 10:59 pm: اگه جناب برزين نخوان در مورد خالق هستي کيست بحث کنند
  bababozorg 10:59 pm: خالق هستي کيست؟
  bababozorg 10:59 pm: ايشون هم قبلا اين عنوان را قبول نمودن
  Borzin 10:59 pm: و شما هنوز درنيافتيد
  bababozorg 10:59 pm: ولي الان رفتن جاي ديگه رو ايکس و واي
  Borzin 10:59 pm: پسبرايتان توضيح خواهم داد
  bababozorg 10:59 pm: خوب ما ميگيم شما دريافتيد خوبه؟
  Borzin 11:00 pm: بيان شد
  bababozorg 11:00 pm: حالابه اين سوال امشب پاسخ بفرما:
  sara.m 11:00 pm: ؟
  bababozorg 11:00 pm: يا خودت خودت را خلق کردي ياديگري
  Borzin 11:00 pm: هستي
  bababozorg 11:00 pm: از اين دوحال که عقلا خارج نيست
  Borzin 11:00 pm: چيزي بجزاجزاء
  Borzin 11:00 pm: وضعوحالات
  Borzin 11:00 pm: که در رابطه علي بايکديگرندنيست
  bababozorg 11:00 pm: تعریف هستی را که بالا گفتیم الان بفرما
  bababozorg 11:01 pm: آيا خودت خالق خودت بودي؟
  Borzin 11:01 pm: هستي مي تواند ازلي باشد
  bababozorg 11:01 pm: يک کلمه هست پاسخ عقليش
  bababozorg 11:01 pm: چند نوع هستي داريم؟
  Borzin 11:01 pm:
  Borzin 11:01 pm: پاسخ ساده است
  bababozorg 11:01 pm: آياشما هم هستي هستيد؟
  Borzin 11:01 pm: اگرهستي ازلي باشد
  Borzin 11:01 pm: آنگاه آفريده نشده است
  bababozorg 11:02 pm: دراين صورت شماازلي هستيد؟
  صداقت 11:02 pm: هستي ميتواندازلي باشد ؟؟ياازلي هست
  Borzin 11:02 pm: پاسخ گفته شد
  ababozorg 11:02 pm: جناب برزين
  Borzin 11:02 pm: هستي اجزاء ووضع و حالات است
  bababozorg 11:02 pm: گفتيم و قبول کردي که هستي = وجود
  Borzin 11:02 pm: وضع و حالات که در رابط ععلي با يکديگرندBorzin 11:03 pm: سفسطه
  bababozorg 11:03 pm: پس مابه افريدگار نيازمنديم لکن سوال اینه که آفریدگار خودت هستی یا کس دیگر. که شما به این سوال اصلی پاسخ نداری!
  Borzin 11:03 pm: سفسطه شمااينگونه است
  bababozorg 11:03 pm: مطمئن باش
  bababozorg 11:03 pm: اين حرفاي بالات بااينهاتناقض هست بزرگوار
  Borzin 11:03 pm: اگر براي هرشيء
  bababozorg 11:03 pm: سوالم اينه
  Borzin 11:03 pm: زماني وجود داشته باشد که در آن وجودندارد
  bababozorg 11:04 pm: يا غير از شما شما راپديدآورد؟
  Borzin 11:04 pm: اما نميتوانديد
  bababozorg 11:04 pm: آياخودت خودت راآفريدي؟
  Borzin 11:04 pm: ببيان داريد زماني مانند ت وجوددارد
  Borzin 11:04 pm: که هيچ چيز در آن وجودندارد
  sara.m 11:05 pm: جناب برزين
  sara.m 11:05 pm: اجازه بديد؟
  Borzin 11:05 pm: ؟
  sara.m 11:05 pm: بفرماييد
  Borzin 11:05 pm: بسيار خوب
  bababozorg 11:05 pm: ببخشيدخودموني رفته بودم
  Borzin 11:06 pm: اکنون بيان ميداريم
  bababozorg 11:06 pm: شما حرفت رادريک جمله بفرما
  Borzin 11:06 pm: ايشان بيان داشند
  Borzin 11:06 pm: هر چه که بتواند موجودنباشد
  Borzin 11:06 pm: درمقطعي از طمان وجودندارد
  Borzin 11:06 pm: اما از اين گفته نتيجه گرفتند
  Borzin 11:07 pm: اگرهمه موجودات ممکن باشند
  Borzin 11:07 pm: درمقطعي از زمان هيچ چيز وجود ندارد
  Borzin 11:07 pm: امااين استدلال شبيه اين است که بگوئيم
  bababozorg 11:07 pm: من کي چنين حرفي زدم
  ababozorg 11:07 pm: اشتباه فرمودي بزگوار
  Borzin 11:07 pm: اين گفته شمابود
  Borzin 11:07 pm: که
  bababozorg 11:08 pm: کجا چنين چيزي گفتم؟؟
  Borzin 11:08 pm: کهگفتيد آيا شما ازلي هستيد؟
  bababozorg 11:08 pm: من اصلا هنوز نتيجه گيري نکردم
  Borzin 11:08 pm: ؟
  Borzin 11:08 pm: بيان شد
  Borzin 11:08 pm: هستي مي تواند ازلي باشد
  bababozorg 11:08 pm: ديديد اشتباه نسبت به من داديد؟
  Borzin 11:08 pm: و شما هنوز به هيچ يک از گفته هاي من
  bababozorg 11:08 pm: پس من فقط سوال کردم
  Borzin 11:09 pm: پاسخ نداديد
  bababozorg 11:09 pm: نه نتيجه گيري
  Borzin 11:09 pm: شمااستدلال کرديد
  bababozorg 11:09 pm: چرا مغالطه ميکني بزرگوار
  bababozorg 11:09 pm: کدوم استدلال؟
  bababozorg 11:09 pm: ساراخانم؟
  sara.m 11:10 pm: بله
  Borzin 11:10 pm: استدلال من
  bababozorg 11:10 pm: ببينيد من به جناب برزين گفتم تمام حرفش را دريک جمله بزنه؟
  Borzin 11:10 pm: در اين گفتگو ايناست
  Borzin 11:10 pm: چرا گفتگو را پاس مي دهيدآنطرف
  Borzin 11:10 pm: گفتگوي من روشن بود
  Borzin 11:11 pm: هستياجزاء ووضع و حالات است
  Borzin 11:11 pm: هر يک از اين وضع وحالات
  Borzin 11:11 pm: ميتوانند ممکن باشند
  Borzin 11:11 pm: يعني تنها در برخي جهانهاي ممکن وجود داشته باشند
  Borzin 11:11 pm: اما جهان هستي مي تواند ازلي باشد
  Borzin 11:12 pm: به بيان من متافيزيکي ضروري
  Borzin 11:12 pm: بيان شد
  Borzin 11:12 pm: ياوجودجهان
  Borzin 11:12 pm: بوسيله اجزاء آن توضيح داده ميشود
  bababozorg 11:12 pm: ببخشيد
  Borzin 11:12 pm: و ياوجود جهان هستي
  bababozorg 11:12 pm: ساراخانم
  Borzin 11:12 pm: brute fact
  Borzin 11:12 pm: است
  bababozorg 11:12 pm: گفتم هر چه جناب برزين حرفدارهبزنه
  Borzin 11:12 pm: يعني وجود جهان هيچ توضيحي ندارد
  bababozorg 11:13 pm: بعد من حرفميزنمخوبه؟
  Borzin 11:13 pm: اکنون شما بايد بهگفته هاي من پاسخ دهيد
  Borzin 11:13 pm: مگرنه گفتگو
  sara.m 11:13 pm: جناب برزين طرف مناظره شما بر نحوه بحث کردن شماشکايتدارن
  Borzin 11:13 pm: از ديد من پايان يافتهاست
  Borzin 11:13 pm: ايشان ميتوانند
  ara.m 11:13 pm: جناب برزين اجازه حرف زدن به طرف مناظره رو هم بديد لطفاممنون
  Borzin 11:14 pm: نوع
  Borzin 11:14 pm: گفتگوي ايشان همواره اينگونه بوده
  bababozorg 11:14 pm: اگه حرفت تموم شد
  sara.m 11:14 pm: و فقط درباره خالق هستي کيست صحبت کنيد
  bababozorg 11:14 pm: درباره موضوع امشب بفرما
  Borzin 11:14 pm: من گفتم اکنون بايد به گفته هاي من پاسخ دهيد
  bababozorg 11:14 pm: آيا خودت خالق خودت بودي ياخير؟
  Borzin 11:14 pm: پاسخ دهيد
  Borzin 11:14 pm: به گفته هاپاسخ دهيد
  bababozorg 11:15 pm: گفته هاي شماراشب بعد با تعيين موضوع پاسخ ميدهم
  bababozorg 11:15 pm: با هماهنگي با مدير محترممناظره
  Borzin 11:15 pm: گفته هاي من
  Borzin 11:15 pm: دررابطه با موضوع گفتگو بود
  bababozorg 11:15 pm: خوب بايد مدير مناظره حکم کنند
  Borzin 11:15 pm: و اينگونه بنظرميرسد
  sara.m 11:15 pm: مرتبط نبود جناب برزين
  bababozorg 11:15 pm: ساراخانم؟
  Borzin 11:16 pm: دانشي نيز بدانن داشتيد
  bababozorg 11:16 pm: ممنون
  Borzin 11:16 pm: پاسخ من اينبود
  Borzin 11:16 pm: که هستي است
  bababozorg 11:16 pm: بنظرميرسه پاسخي برا اين سوال امشب نداري يا نميخواي بدهيد
  Borzin 11:16 pm: و هيچ خدايي وجود ندارد
  Borzin 11:16 pm: بيخوده
  bababozorg 11:16 pm: برغم اينکه از اول قراربود بر اساس عقل حکم شود
  Borzin 11:16 pm: با عقل عقل کردن
  Borzin 11:16 pm: که شنانه عاقلبودن نيست
  bababozorg 11:17 pm: با ادعا که چيزي ثابت وساقط نميشه بزرگوار
  bababozorg 11:17 pm: پس بفرما
  Borzin 11:17 pm: شماهيچ دانشي بدان گفته ها نداشتيد
  bababozorg 11:17 pm: اگر خدايي وجود نداره
  Borzin 11:17 pm: چراشما هيچ گاه بدان ها پاسخ نداديد
  bababozorg 11:17 pm: پس شمارا کي بوجود آوردخودتان؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  Borzin 11:17 pm: ؟
  Borzin 11:17 pm: طبيعت
  bababozorg 11:17 pm: ما فرض رابراين ميزاريم خدايي وجود نداره
  Borzin 11:17 pm: ما همگي طبيعي هستيم
  Borzin 11:17 pm: هستي مي تواند ازلي باشد
  bababozorg 11:18 pm: حالا شما را کي بوجودآورد؟
  bababozorg 11:18 pm: طبيعت
  Borzin 11:18 pm: ازلي بودن جهان
  Borzin 11:18 pm: کي؟
  bababozorg 11:18 pm: بزار يکي يکي بريک جلو
  Borzin 11:18 pm: ما همگي طبيعي هستي
  Borzin 11:18 pm: وضع و حالات پيشين
  bababozorg 11:18 pm: چرا پرش ميزن يبزرگوار؟
  Borzin 11:18 pm: بيخوده
  Borzin 11:18 pm: نخست
  Borzin 11:18 pm: به گفته هاپاسخ دهيد
  bababozorg 11:18 pm: فقط رو ادعاتهستيبدون بررسي کردنآن
  Borzin 11:18 pm: اينگونهنيست
  Borzin 11:18 pm: کهفرارکنيد
  bababozorg 11:18 pm: خوب ببيندارمپاسخ ميدم
  bababozorg 11:18 pm: گوش نميديکه
  Borzin 11:19 pm: نخستپاسخدهيد
  Borzin 11:19 pm: و سپس پرسش کنيد
  bababozorg 11:19 pm: شما مدعيه ستيدخدايي نيست
  Borzin 11:19 pm: بيان شد
  Borzin 11:19 pm: بله
  Borzin 11:19 pm: و اين ربطي به موضوع
  bababozorg 11:19 pm: من از شما حق ندارم بپرسم پس خالقتون کيه؟
  Borzin 11:19 pm: مناظره ندارد
  Borzin 11:19 pm: باراثبات مناظره نيزبر دوش شما مي باشد
  bababozorg 11:19 pm: مناظره هم درباره خالق هستي بودديگه
  bababozorg 11:20 pm: منم اثبات ميکنم
  bababozorg 11:20 pm: ولي شما فرارميکني
  Borzin 11:20 pm: نتوانستيد
  bababozorg 11:20 pm: نميخواي بجلوبريم
  bababozorg 11:20 pm: چون نتيجه را فهميدي
  Borzin 11:20 pm: وهيچگاه با برهان هاي من پاسخ نگفتيد
  bababozorg 11:20 pm: پس گوش کن تابراتون بگم ديگه
  Borzin 11:20 pm: من برهان شما را مي دانم
  Borzin 11:20 pm: ودرتاپيک
  Borzin 11:20 pm: برهان هاي کيهانشناختي
  bababozorg 11:20 pm: شما فقط گفتيدخدايي نيست
  Borzin 11:21 pm: آنها را بررسي کردم
  bababozorg 11:21 pm: اينکه برهان نيست ادعاست
  Borzin 11:21 pm: من پيش ازمناظره
  bababozorg 11:21 pm: ديد يد بحث راعوض کرديد
  Borzin 11:21 pm: پيشنهاددادم
  Borzin 11:21 pm: موضوع مناظره رابگذاريد
  Borzin 11:21 pm: چرا خداوجودندارد
  Borzin 11:21 pm: شمانپذيرفتيد
  bababozorg 11:21 pm: خوب من ميگم اگر خدايي نيست خالق شما کيست؟
  bababozorg 11:21 pm: اگه پاسخي داريدبفرما
  Borzin 11:21 pm: وضع و حالات پيشين مادي
  صداقت 11:21 pm: سوال از جناب برزين اگر خدا وجود داشت وضع جهان چگونهميبود
  Borzin 11:22 pm: تسمماهمگي طبيعي هس
  Borzin 11:22 pm: ما همگي طبيعي هستيم
  bababozorg 11:22 pm: واگرنداريدقضاوت با اهل خردو تصميم آخر با سارا خانم
  Borzin 11:22 pm: پاسخ گفته شد
  Borzin 11:22 pm: همگي ما طبيعي هستي
  Borzin 11:22 pm: ووضع و حالاتاکنون
  Borzin 11:23 pm: نتيجه وضع و حالات پيشين ميباشد
  bababozorg 11:23 pm: شما جز ادعاي
  Borzin 11:23 pm: ازاينرومن درابتدا
  Borzin 11:23 pm: گفتگو اينها رابيان داشتم
  Borzin 11:23 pm: که شما هيچگاه درنيافتيد
  Borzin 11:23 pm: و پاسخي نيزنداشتيد
  bababozorg 11:23 pm: خدايي نيست چيزي نگفتيد
  Borzin 11:24 pm: بيخوده
  Borzin 11:24 pm: ما درمسير گفتگو
  bababozorg 11:24 pm: ساراخانم
  Borzin 11:24 pm: مناظره بوديم
  sara.m 11:24 pm: خب جناب برزين
  Borzin 11:24 pm: که شماهيچگاه گفته ها را درنيافتيد
  Borzin 11:24 pm: و به باورمن مناظره بيهوده است
  sara.m 11:24 pm: شمابه بحث امشب پاسخ نمي دين
  bababozorg 11:24 pm: قضاوت را بايد مدير مناظره بفرمايند نه من و شما
  bababozorg 11:24 pm: من ازحضور دوستان گرامي سپاسگزارم
  bababozorg 11:25 pm: مخصوصااززحمات مدير محترم مناظره
  bababozorg 11:25 pm: من رو ي موضوع امشب هستم
  Borzin 11:25 pm: اين گفتگو
  bababozorg 11:25 pm: خالق هستي کيست؟
  Borzin 11:25 pm: بيهوده ووفت تلف کردن بود
  bababozorg 11:25 pm: اگرپاسخي داريد براين سوال بفرما
  Borzin 11:26 pm: کسي نيست
  Borzin 11:26 pm: هستي مي تواند ازلي باشد
  Borzin 11:26 pm: و شما انرا در نيافتيد
  bababozorg 11:27 pm: قضاوت با اهل خرد
  bababozorg 11:27 pm: هستي بر چند نوع هست؟

  sara.m 11:27 pm: وقت مناظره تمام شده
  Borzin 11:27 pm: از اين پس
  bababozorg->sara.m 11:27 pm: نتيجه گيري را بيان کن
  Borzin 11:27 pm: من کوشش خواهم داشت
  bababozorg->sara.m 11:27 pm: ودليلش راهم ذکرکن
  bababozorg->sara.m 11:28 pm: تا همه بدانند
  Borzin 11:28 pm: با کساني مناظره داشته باشم
  Borzin 11:28 pm: که دانش گفتگوراداشته باشند
  bababozorg 11:28 pm: با تشکر ازحضوردوستان ارجمند
  ara.m 11:28 pm: نتيجه مي گيريم
  Borzin 11:29 pm: تشکر با خدا
  bababozorg 11:29 pm: براي جناب برزين هم آرزوي حق طلبيدارم

  نتیجه:
  1- تعریف هستی (وجود) از نظر فلسفی :
  چون هستی از همه ماهیات مقدم است وپیش از آن بوده واصالت دارد وچیزی خراج ازوجود نیست. .بنابراین بدیهی است و امر بدیهی تعریف بر دارنیست. بعبارت دیگر تعریف درجایی است که ابهامی باشه ولی دروجود ابهامی نیست تا تعریف نیاز داشته باشه. (مثل وجود من وشما) "ر.ک. بدایه الحکة صل 1 فی بداهة مفهوم الوجود"
  2- این تعریف برزین از هستی (وجود) از اساس غلط است وهیچ منشا علمی ندارد. که گفت:
  Borzin 11:02 pm: هستي اجزاء ووضع و حالات است .
  زیرا اجزاء هستی وجودند و حالات ماهیت هستند . همه فلاسفه وهر عاقلی میداند وجود با ماهیت فرق دارد. مثلا وجود علی با حالات او مثلا خندان بودن یا گریان بودنش فرق داره. پس نمیشه هم وجود (اجزاء) وهم حالات (ماهیت) رادرتعریف وجود قرارداد.
  3- جناب برزین به سوال اصلی امشب که : خالق هستی کیست؟هیچ پاسخی نداده.
  درحالی که بارها ازش سوال شد آیا خالق هستی ازجمله ماانسانها خودمان هستیم یا غیر از ما؟
  4- اقسام هستی (وجود) را هم پاسخ نداده. از نظر عقل دو نوع وجود داریم ممکن وواجب .وجود ممکن حادث است ووجود واجبازلی.
  درحالی که اینجمله برزین همم از اساس غلط است که گفت:
  Borzin 11:26 pm: هستي مي تواند ازلي باشد.
  زیرا اولا: هستی (وجود) اگر ازلی باشد معنی اش اینه که ماموجودات ازلی باشیم یعنی قبل از زمان بوده باشیم. درحالی که هربچه ای میداند وجوداتحادث از جمله ما زمانی نبودیم و بعدا خلق شدیم!
  ثانیا : معلوم شد جناب برزین اصلا معنی ازل رانمیداند زیرا ازل قبل از اول را گویند . اول درظرف زمان و درمقابل اخر هست. ولی ازلاصلا زمان ندارد ودرمقابل ابد هست! درحالی که ایشون معتقد به فیزیکالیسم هست .یعنی ماده گرا و ماده یعنی همون هستی تماما در ظرف زمان اند واول و اخر دارند. نه فرازمان یعنی ازل وابد .
  ویرایش توسط منذر : ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ در ساعت ۲۰:۰۸ دلیل: حذف بخش مورد اختلاف طرفین مناظره
  مهدیا کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب

 2. تشکر


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۶
  نوشته
  1,183
  مورد تشکر
  1,665 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0



  تاپیک قفل شد
  مهدیا کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود