مقابله با زلزله در منزل
با يادگيري توصيه هاي ايمني و به کار گيري آنها، هر شخصي قادر است که زندگي خود و خويشاوندانش را در برابر خطرات زلزله حفظ نمايد.

توصيه هاي ايمني قبل از وقوع زلزله
* آسيب پذيري منزل خود را در برابر زلزله برآورد نماييد. آتش سوزي ناشي از زلزله، مي تواند در اثر شکستگي لوله هاي روغن و گاز و يا جدايي اتصالات آنها اتفاق بيفتد. بنابراين بايد گرم کن و ساير تجهيزات نفت سوز و گازسوز را محکم در جايشان ببنديد و در صورت امکان از اتصالات انعطاف پذير استفاده کنيد.
* شما بايد اشياي سنگين مانند کتابخانه ها، گل هاي آويز و چراغ ها را در جاي خود محکم کنيد.
* اشياي سنگين و بزرگ را در رديف هاي پايين قفسه ها قرار دهيد و وسايل را بر اساس آيين نامه هاي ايمني به ديوار متصل نماييد. (البته در ايران براي اين گونه موارد آيين نامه اي وجود ندارد و معمولا بر اساس تجربه صنعتکاران انجام مي شود. لذا در صورت امکان بايد از آيين نامه ي ساير کشورها استفاده شود.)
* لوازم سنگين و بلند منزل مانند يخچال و فريزر، کمدهاي ديواري بلند و قفسه هاي کتاب به عنوان اشياي غير ايمن به حساب مي آيند که بايد آنها را در محل خود محکم ببنديد. در غير اين صورت بايد هنگام زلزله از آنها دور شويد.
* لوله هاي آبگرمکن و سقف هاي شيرواني را چک کنيد تا احتمال افتادن آنها را به هنگام زلزله کاهش دهيد. بايد مواظب اشياي موجود در قسمت هاي خارجي ساختمان مانند کولر و گياهان آويزان در کنار پنجره ها باشيد و آنها را کاملا ايمن نماييد يا به جاي ديگري منتقل کنيد.
* در امر ساخت و ساز و همچنين بازسازي ساختمان هاي قديمي، براي کاهش خطرات زلزله بايد بر اساس آيين نامه هاي ساختماني عمل نماييد.
* براي شناسايي مکان هاي ايمن، راه هاي خروجي و شيرهاي اصلي آب و گاز و سويچ اصلي برق، يک نقشه از منزل خود تهيه نماييد.
* کيف حاوي وسايل ضروري را در مکاني مطمئن که دسترسي به آن آسان باشد، قرار دهيد و محل نگهداري آن را به ساير اعضاي خانواده نيز اطلاع دهيد.

افراد خانواده بايد:
- نحوه قطع جريان برق يا بستن فلکه اصلي آب، گاز و ... را ياد بگيرند.
- تا آنجا که ممکن است کمک هاي اوليه را ياد بگيرند، براي اينکه بعد از يک زلزله شديد، درمانگاه ها و بيمارستان ها به شدت شلوغ خواهند شد، بنابراين دسترسي به امکانات پزشکي بسيار دشوار مي گردد.
- هر از چندي با فرض يک زلزله در منزل، به تمرين عمليات ايمني و پيشگيري در مقابل آن بپردازند.
- اتفاقات ناگوار احتمالي که ممکن است در اثر زلزله در منزل روي دهند را از بين ببرند، براي مثال ممکن است مجبور شوند که محل خواب خود را از کنار پنجره ها دور کنند. خروجي ها و راهروها را چک کنند و اشيايي را که ممکن است باعث مسدود شدن آنها شوند، به محل ديگري منتقل نمايند.
- محل درب هاي خروج اضطراري، زنگ هاي اعلام خطر و کپسول آتش نشاني را بدانند تا در زمان مناسب از آنها استفاده کنند.
- از مهارت همسايگان خود اطلاع داشته باشند، چرا که اين امر مي تواند تعداد روزهاي زنده ماندن آنها را تا رسيدن نيروهاي امداد افزايش دهد.
- هر از چند گاهي بايد بحث زلزله و ساير خطرات طبيعي را در خانواده مطرح و توصيه هاي لازم را يادآوري کنند.

توصيه هاي ايمني حين وقوع زلزله
اگر هنگام وقوع زلزله در خانه هستيد، مي توانيد جان خود و بستگانتان را با داشتن آگاهي در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سريع و مناسب نجات دهيد. بنابراين لازم است که نکات ذيل را مد نظر داشته باشيد:
*از پنجره ها و کمدهاي بلند و همچنين اشيايي که ممکن است بر روي شما سقوط کنند، دور شويد.
* در زير ميز ناهارخوري يا ميز تحرير و يا تخت خواب پناه بگيريد و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردند، پايه هاي آنها را با دستانتان محکم بگيريد.
* در کنج ديوارها پناه بگيريد و در حالي که سر خود را با بازوهايتان گرفته ايد، حرکت کنيد.
* از پله ها يا آسانسور استفاده نکنيد.
* اگر محل ايمن وجود ندارد و شما در راهرو هستيد، به کنار ديوار رفته و در حالي که نشسته ايد سر خود را بر روي زانوها خم نموده و ضمن اينکه با کف دست ها، پشت سر خود را گرفته ايد، با کمک بازوها از سر خود محافظت کنيد.

منبع: پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور