جلسه هفتگی پرسش و پاسخ بین دوستان حاضر در چت وبابابزرگ . پنجشنبه 9 /10/87
سوالات :
1- فرق هدایت تکوینی با تشریعی
2- محدوده علم امام معصوم
3- خواستن از خدا و عدم استجابت
,سوال اول: فرق هدایت تکوینی و تشریعی
bababozorg 1:33 am: سلام بر دوستان گرامي
نیلو 1:33 am: عليک سلام بابابزرگ
sara.m 1:33 am: سلام بر جناب بابابزرگگرامي و بزرگوار
sara.m 1:35 am: دوستان يه لحظه اجازه بديدلطفا
pishgar 1:35 am: امدادها الطاف الهيهستند که خداوند نصيب کساني مي کند که آن هدايت تشريهي را پذيرفته و قدم در مسيرهدايت گذارده اند
sara.m 1:35 am: از الان تابه مدت يکساعتاگه سوالاتيدر زمينه احکام ، عقايد يا مباحث ديني داريد ميتونيد بپرسيد و جناب بابابزرگ جوابگوي شما خواهند بود
نیلو 1:35 am: ببخشيد بايد از اول کامل توضيح بديد
sara.m 1:39 am: جناب نيلو سوالتونرو بفرماييد
bababozorg 1:36 am: ممنونم از مدير بزرگوار مناظره
نیلو 1:39 am: درمورد فـضـل و رحـمـت الهـى گـاه جنبه تشريعى دارد، و آن از طريق بعثتپـيـامـبـران و نـزول كـتـب آسـمانى و تشريع احكام و بشارتها و انذارها است ، و گاهجنبه تكوينى دارد و آن از طريق
نیلو 1:40 am: سوال من اينه
نیلو 1:40 am: جنبه تشريعي
نیلو 1:40 am: و تکوينيهدايت
bababozorg 1:41 am: اگه ممكنه سوالترا دريه جمله بفرما
نیلو 1:41 am: ببينيدبه نظر من ايندو يکيهستند فرقيندارند
1:42 am در مناظره وارد شديد!خوش آمديد a3emoon
نیلو 1:42 am: من گيجشدم
bababozorg 1:42 am: منظورتون هدايتتكويني وتشريعيه؟
نیلو 1:42 am: بله
bababozorg 1:42 am: بسيار خوبببينيدبزرگوار
bababozorg 1:43 am: در قرآن وكلماتمعصومين دو نوع هدايت هست
bababozorg 1:43 am: 1- هدايت تكويني
bababozorg 1:43 am: مانند هدايت غريزي هر جنبنده اي بسوي آينده
bababozorg 1:44 am: مثل هدايت زنبور عسلو...
bababozorg 1:44 am: 2- هدايتتشريعي
bababozorg 1:44 am: مانند هدايت مردمتوسط پيامبران با يكسري قوانين الهي
bababozorg 1:44 am: ايندو باهم فرق دارند
bababozorg 1:45 am: در هدايت تكويني تكليف نيست
bababozorg 1:45 am: بالغريزه بسوي هدف سوق دادهميشن
bababozorg 1:45 am: مثلا همون زنبورعسل راقول قرآن هدايتغريزي ميدونه كه روي چه درختي بنشينه يا روي چه شاخه اي
bababozorg 1:46 am: ويا روي چه گلي تا ازون ارتزاقكنه
bababozorg 1:46 am: اما در هدايتتشريعي
bababozorg 1:46 am: اولا مخصوص انساناست يعني موجودمختار
bababozorg 1:46 am:
نیلو 1:46 am: پس منظور از امدادهاىمعنوى و الهى در تکويني همينه؟
bababozorg 1:46 am: ثانيا توسط پيامبر هست و تكليف آور هست بله درسته
bababozorg 1:47 am: حالا فرقشان رامتوجه شديد؟
نیلو 1:48 am: نميتونه اين امداداز طريق پيامبران باشه؟
bababozorg 1:48 am: مثال ديگر درهدايت تكويني
bababozorg 1:48 am: شما وقتي گرسنه ميشيد كي به شما راهنمايي ميكنه بسويغذا؟
bababozorg 1:48 am: يا خوابيا سيرييا...؟
نیلو 1:49 am: غريزه
bababozorg 1:48 am: همون هدايتتكوينيه
bababozorg 1:49 am: خوب ببين
bababozorg 1:49 am: ديگه معني نداره پيامبربياد بگه گرسنه هستي
bababozorg 1:49 am: بروغذا بخور
bababozorg 1:49 am: چون خود ادمميفهمه
bababozorg 1:49 am: مثلا با غريزهبله
bababozorg 1:50 am: حالا توجهفرمودين؟
نیلو 1:50 am: بله
bababozorg 1:50 am: اما در تشريعيحتما نياز به پيامبر هست
bababozorg 1:50 am: ممنون از فهم شما
bababozorg 1:50 am: فرمايش ديگه هم دارين؟
نیلو 1:51 am: فعلانه
1:51 am در مناظره وارد شديد!خوش آمديد alis
bababozorg 1:51 am: خدا خيرتونبده
نیلو 1:51 am: ممنون که جوابداديد
bababozorg 1:52 am: خواهش ميكنمبزرگوار

سوال دوم: محدوده علم امام معصوم ..
alis 1:52 am: سلام خانمسارا
alis 1:52 am: به من وقت مناظره مي ديد؟
bababozorg 1:52 am: سلام بر اليسگرامي
sara.m 1:52 am: سلام بر شمابفرماييدسوالتونو الانبپرسيد
alis 1:53 am: راجع علم امام مي شه يه توضيحيبدين؟
alis 1:53 am: مثلا
bababozorg 1:53 am: بله درخدمتتون هستیمبزرگوار ميشه مشخصا بفرماييددرچه زمينه؟
alis 1:53 am: الان هر کاري که ما انجاممي ديم
alis 1:53 am: بلافاصله امام به اونعلم پيدا مي کنن ؟
alis 1:53 am: ممنونبابابزرگ
bababozorg 1:54 am: خواهش ميكنمچشم
alis 1:54 am: حتي به ريز اعمال ما اطلاعپيدا مي کنن ؟
bababozorg 1:54 am: اولا ازحضورتون سپاسگزارم
bababozorg 1:54 am: اجمالا عرض ميكنمطبق نص آيه قرآن درسوره انعام آيه 59
1:54 am در مناظره واردشديد!خوش آمديد ////
bababozorg 1:55 am: علممطلق به همه چيز مخصوص خداست
alis 1:55 am: فقطلطفا خيلي زود بگيد چون من خيلي زودبايد برم ممنون
bababozorg 1:55 am: چشم
bababozorg 1:55 am: ولي آيه ديگر داريم سور جن آيه 26-27 كه
bababozorg 1:56 am: خدا به هر كس كه شايسته باشد هم از علم خودعطا ميكند يعني علم حضوري
bababozorg 1:56 am: امامان معصوم هم دو ويژگي دارند
bababozorg 1:56 am: اول عصمت
bababozorg 1:57 am: دومعلم بهغيب
bababozorg 1:57 am: اما علم به غيبشونمحدود است
bababozorg 1:57 am: سه روايتداريم دراصول كافي كه..
bababozorg 1:57 am: امام صادق فرمود
bababozorg 1:58 am: امامآنچه را كه بخواهد ميداند
bababozorg 1:58 am: بنا براين ممكنه بعضي از جزئيات را از خدا نخواهد كه بدانددراين صورت نميداند
bababozorg 1:59 am: ولي اگر اراده كند خواهد دانست به علمحضوري
bababozorg 1:59 am: چنانچه خود امامصادق فرمود
bababozorg 1:59 am: تعجب ميكنمكه چرا ما را عالم مطلق ميدانيد
bababozorg 1:59 am: درحالي كه كنيزم به جهت تخلف را خواستم تنبيه كنم
bababozorg 1:59 am: ولي نميدانم به كدوم اطاقرفته
bababozorg 2:00 am: درحقيقت ميخواست بهمردم ياد دهد كه
bababozorg 2:00 am: علم امام از طرف خدااست
bababozorg 2:00 am: تا مردم غلو درحق امام نكنند
bababozorg 2:00 am: مانند علياللهي ها
bababozorg 2:01 am: پس دانستن جزئياتكار ما با خواست امام معصوم عملي هست
bababozorg 2:01 am: توجه فرمودين؟
bababozorg 2:01 am: چون عجله هم داشتين
alis 2:01 am: بله
alis 2:01 am: متوجه شدم
bababozorg 2:01 am: خدا به شما هم خير بدهد
alis 2:01 am: مختصر و مفيد
bababozorg 2:01 am: ممنون از تواضع وبزرگواريشما
alis 2:01 am: متشکرم
alis 2:02 am: از سارا همممنون
alis 2:02 am: آسمون تو هم زحمتکشيدي
alis 2:02 am: من بايد برم خدانگهدار
bababozorg 2:02 am: منم از سارا خانم كه خيلي واقعا حوصله ميكنندسپاسگزارم
sara.m 2:02 am: خواهش ميکنم
bababozorg 2:02 am: خدا حافظت باشهعزيزم

سوال سوم: خواستن از خدا
نیلو 2:01 am: ببخشيد من ميتونم سوال بپرسم؟
sara.m 2:03 am: جنابنيلو بفرماييد
(قسمتی از سوال وپاسخ بدلیل هنگ شدن سیستم ذخیره نشده..)
.......................
فاطمه فاطمه است 2:54 am: سارا خانم جواب سوالمو ندادين
bababozorg 2:54 am: ببخشيد دوستان يه لحظه هنگ شده سيستمم
sara.m 2:54 am: جناب بابابزرگ
bababozorg 2:54 am: بله بفرما
sara.m 2:54 am: لطفا جواب جناب فاطمه رو مي دين ؟
bababozorg 2:54 am: بفرما
bababozorg 2:55 am: پس اين آخرين سواله؟
فاطمه فاطمه است 2:55 am: بپرسم؟ من كه پرسيدم
bababozorg 2:55 am: جناب فاطمه؟
bababozorg 2:55 am: بله بفرما سيستمم هنگ كرده بود
فاطمه فاطمه است 2:56 am: چراخدا به بعضيا توجه تام داره و به بعضيا توجه نميكنه؟
bababozorg 2:56 am: مثلا؟
فاطمه فاطمه است 2:56 am: چراميگن اگه خداروصداكنيد جوابتونو ميده
فاطمه فاطمه است 2:56 am: اما من اينو نميبينم؟
bababozorg 2:56 am: همه بندگان خدا واسش يكسانند ازون جهت كه بنده هستن
bababozorg 2:57 am: ولي بعضي بندگان چون از خدا اطاعت ميكنند خدا به آنها توجه بيشتر
ميكنه
فاطمه فاطمه است 2:57 am: ولي توجهش به همه يكسان نيست
bababozorg 2:57 am: و بايد هم اينطوري باشه
فاطمه فاطمه است 2:57 am: اصلا اينطور نيست
bababozorg 2:57 am: چون معني عدالت همينه
فاطمه فاطمه است 2:57 am: هميشه اينطور نيست
bababozorg 2:57 am: چطور؟
bababozorg 2:58 am: دليلتون چيه؟
فاطمه فاطمه است 2:58 am: به نظر شما توجه بيشتر يعني چي؟
فاطمه فاطمه است 2:58 am: ميشه بهم بگين
bababozorg 2:58 am: دليلتون بر مدعات چيه؟
2:58 am در مناظره وارد شديد!خوش آمديد gharib
bababozorg 2:58 am: يعني وقتي از خدا اطاعت كني بخدا نزديك ميشي
فاطمه فاطمه است 2:58 am: شما توجه رو در چي ميبينيد؟
bababozorg 2:59 am: و اين يعنی توجه خدا به شما
bababozorg 2:59 am: دراينكه مطيع امر الهي باشي
bababozorg 3:00 am: توجه فرمودين بزرگوار؟
bababozorg 3:00 am: حديث داريم
bababozorg 3:00 am: من كان لله كان الله له.. هركس با خدا باشه وکارش واسه خدا باشه. خدا هم با اوست.وبراش کار انجام میده
فاطمه فاطمه است 3:00 am: من بعضي وقتا قريب بودن خدا به خودمو احساس ميكنم
bababozorg 3:01 am: خوش بحالت بزرگوار
فاطمه فاطمه است 3:01 am: اما خيلي وقتا كه بهش نياز دارم احساس ميكنم غريب
bababozorg 3:01 am: ميدوني دليلش چيه؟
فاطمه فاطمه است 3:01 am: چيه؟
bababozorg 3:01 am: چون اون خيلي وقتا خدا را واسه معامله ميخواي نه واسه خود خدا
bababozorg 3:01 am: خدا رو ميخواي تا مشكلت حل بشه
bababozorg 3:02 am: اين بقول امام علي درنهج البلاغه خواستن تاجران است
فاطمه فاطمه است 3:02 am: اما من انسانم ونياز به خدا دارم
bababozorg 3:02 am: ولي خدا را واسه خدا بودن بخواه
bababozorg 3:02 am: اين خواستن آزادگان است
bababozorg 3:02 am: درسته مه ما نیاز به خدا داریم ولی بقول شاعر
bababozorg 3:02 am: تو چون گدایان کار بشرط مزد نکن..... خواجه خود داند چگونه گداپروری کند..
درثانی چه بسا خدا دعایت را مستجاب نموده ولی به دلیل حکمت و مصلحت آینده شما که میداند اجابت را کمی تاخیر انداخته باشد.
بنا براین اگه میخوای خدا هم بهت توجه کنه شرطش اینه شما به خدا توجه کنی. نه به غیر خدا ونه برای کارت....
bababozorg 3:02 am با تشکر از حضور صمیمی ومودبانه همه دوستان و تقدیر از حسن مدیریت و حوصله مدیر محترم مناظره سارا خانم گرامی.
موفق باشید.