پرسش و پاسخ به سوالات دوستان 10/9/87 با حضوور دوستان وبا تشكر از مدير محترم مناظره
موضوع :
1- چرا امام حسين زن و بچه ها را همراه خود به عراق آورد؟
2- امام حسين با علم به شهادت چرا بسوي كشته شدن رفت؟
3- امام حسن چگونه دين جدش رانجاتداد؟
4 آيا بايد براي امام حسين ع گريه کرد؟

1- چرا امام حسين زن و بچه ها را همراه خود به عراق آورد؟
bababozorg 6:37 pm: سلام عليكم دوستانبزرگوار
sara.m 6:37 pm:
سلام بر جناببابابزرگ
sara.m 6:40 pm:
اگه سوالي در مورد عقايد داريد مي تونيد بپرسيد
qalam_kar 6:40 pm:
سلام
sara.m 6:40 pm:
جناب بابابزرگ فعلا تا يک ساعت تشريف دارند
وصال يار 6:44 pm: موضوع مناظره ي امروز چيه؟
sara.m 6:44 pm:
موضوع آزاده خانم وصال
وصال يار 6:44 pm: يعني ما بپرسيم؟
niyayesh 6:45 pm:
سلام مجدد خدمت همگي دوستان و بزرگوارانعزيز
العبد 6:52 pm: من يه سوالدارم؟
وصال يار 6:52 pm: اما هميشه سعيم براينهكه با قرآن اذان آماده بشم براي نماز
العبد 6:53 pm: ميتونم بپرسم؟
sara.m 6:53 pm:
جناب العبد باشما بودم بزرگوار
sara.m 6:54 pm:
اگه سوالتون درراستاي بحث امروزه بفرماييد
العبد 6:54 pm: چرا اما مدرروز عاشورا با خانواده واردشدند؟
bababozorg 6:54 pm:
جناب العبدعزيز؟
سوال 2
العبد 6:54 pm: مگر خبر نداشتند کهشهادتدر انتظار است؟
bababozorg 6:55 pm:
پاسخش را توخوابي كه امام حسين از پيامبر درمدينه ديده وجود داره
bababozorg 6:55 pm:
ببين عزيزم
العبد 6:56 pm: حفض جان مال ناموس دراسلام واجب است
bababozorg 6:56 pm:
وقتي امام حسين شب آخر ميخواست از مدينهبيرون بره
bababozorg 6:56 pm:
اومد براي خداحافظي با پيامبر اونجاكمي ميخوابد
bababozorg 6:56 pm:
درستهگوش بده بزرگوار
SAKHOSH 6:56 pm:
سلام
bababozorg 6:56 pm:
درعالم روياپيامبر را درخواب ميبيند به اوفرمود
bababozorg 6:57 pm:
سلام عليكم
bababozorg 6:57 pm:
اخرج الي العراقان اللله شاء ان يراك قتيلا
bababozorg 6:57 pm:
اي فرزندم بطرف عراق برو اراده خدا بر شهادت توست تا دينش زندهگردد
bababozorg 6:58 pm:
بعد عرض كرد زنوبچه هام چي؟
bababozorg 6:58 pm:
پيامبرفرمود اونا رو هم همراتببر زيرا
bababozorg 6:58 pm:
ان الله شاء انيراهن سبايا
bababozorg 6:58 pm:
اراده خدابر اينكه با وجود اونا واسارتشان - يزيديان افشاء شوند
6:58 pm
در مناظره وارد شديد!خوش آمديد niyayesh
bababozorg 6:59 pm:
و اثر خون امام حسين حفظ گردد توسط حضرت سجادو حضرت زينب
bababozorg 6:59 pm:
توجهفرمودين
وصال يار 7:00 pm: بله دقيقااستاد
bababozorg 7:00 pm:
همينطور هم شد بعداز ظهر عاشورا تكليف اصلي حضرت زينب شروع شد به افشا گري عليه يزيد و عبيد ا.. بنزياد و..
العبد 7:00 pm: پس امام ميتواند درپاهاي ازمسائل بهامر اللهي
وصال يار 7:00 pm: وعملا مي بينيمكه واقعه ي عاشورا رو عاشوراييان زنده نگهداشتند
العبد 7:00 pm: خلاف دستو عمل نمايد
bababozorg 7:01 pm:
خلاف دستور نيست
bababozorg 7:01 pm:
اما چرا امام خود را بكشتنداد؟
bababozorg 7:01 pm:
توجهبفرما
bababozorg 7:01 pm:
درجايي كه امرداير بين حفظ جان و حفظ دين وايمان باشد حفظ ايمان واجبتر است هم نقلا وهمعقلا
SAKHOSH 7:02 pm:
ببخشيد آيا اين نوععزاداري مرسوم در کشورمون براي امام حسين ع درسته؟
bababozorg 7:02 pm:
چون اگر امام حسين جانش را فقط حفظ ميكردنهايت يه 20 يا 30 سالي زنده بود
bababozorg 7:02 pm:
اجازه بديد تموم بشه
SAKHOSH 7:02 pm:
حتماً بايد براي امام حسين گريه کرد؟
sara.m 7:02 pm:
جناب SAKHOSH
bababozorg 7:02 pm:
ولي اثري از دين جدش براي مردم آيندهنبود
SAKHOSH 7:02 pm:
ببخشيد صبر ميکنم
sara.m 7:03 pm:
اجازه بديد سوال قبليجواب داده بشه تا خلط مبحث نشه بزرگوارممنونم
SAKHOSH 7:03 pm:
چشم
bababozorg 7:03 pm:
ولي امام حسينجانش را براي دينش داد درعوض دين جدش براي هميشه ماندگار شد
bababozorg 7:03 pm:
قرآن هم ميفرمايد
7:03 pm
در مناظره وارد شديد!خوش آمديد محمد ازاد
bababozorg 7:04 pm:
اگر هر كس يك نفر را زنده كند بمثل اينه كههمه بشر را زنده نموده
bababozorg 7:04 pm:
پس جان امام حسين بي جهت از دست نرفت
bababozorg 7:04 pm:
بلكه خودش حيات واقعي هم پيدانمود
bababozorg 7:04 pm:
لا تحسبن الذينقتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
bababozorg 7:05 pm:
گمان نكنيد كساني كه درراه خدا كشته ميشوندميميرند
bababozorg 7:05 pm:
بلكه زنده واقعياند ودر نزد خداي خود روزي ميخورند
bababozorg 7:05 pm:
اميدوارم به پاسختون رسيده باشيد با اين اجمال
سوال3-
العبد 7:05 pm: پس امام حسن چگونه دين جدش رانجاتداد؟
bababozorg 7:06 pm:
امام حسن هم با آتش بسوصلحي كه بوي تحميل شد از طرف معاويه
محمد ازاد 7:06 pm:
7:06 pm
در مناظره وارد شديد!خوش آمديد reza007
bababozorg 7:06 pm:
چون خودش فرمود اگرمردم منو كمك ميكردن هيچگاه درمقابل معاويه كوتاه نمي آمدم
bababozorg 7:07 pm:
تازه واسه همين صلح هم شرائط گذاشت
bababozorg 7:07 pm:
ومعاويه همه آن شرائطرا قبول كرد
bababozorg 7:07 pm:
ولي زيرش رابعدا زد
reza007 7:07 pm:
سلام خستهنباشيد...
sara.m 7:07 pm:
سلام برشما
bababozorg 7:07 pm:
درحقيقت براي حفظخون چند تا شيعه باقي مانده امام حسن صلح تحميلي را پذيرفت
bababozorg 7:07 pm:
و زمينه را براي رو شدن باطن معاويه ويزيدفراهم نمود
bababozorg 7:08 pm:
سلام بر آقارضاي گرامي
bababozorg 7:08 pm:
توجه فرمودينعزيزم؟
العبد 7:08 pm: اين صلح به ارباب هم تحميل شدولي امام نپذيرفت
bababozorg 7:08 pm:
خوب ببيناشتباه ميكني
bababozorg 7:09 pm:
يزيد امامحسين را مختار به بيعت يا مردن نمود
bababozorg 7:09 pm:
امام حسين شهادت را انتخاب كرد
bababozorg 7:09 pm:
ولي معاويه زيرك بود
bababozorg 7:09 pm:
كاري با امام حسن نداشت
bababozorg 7:09 pm:
وجالبه كه موقع دادن سلطنت به يزيد گفت با 3نفر كار نداشته باش
bababozorg 7:10 pm:
ازجمله با حسين بن علي
bababozorg 7:10 pm:
امام يزيد بلا فاصله بر عكس به امام فشار آورد
bababozorg 7:10 pm:
درضمن معاويه ظاهر امر را رعايتميكرد
bababozorg 7:10 pm:
مثلا شهيد مطهريميگه
bababozorg 7:10 pm:
تاريخ نشون نداريمكه معاويه شراب علني بنوشه
bababozorg 7:11 pm:
ولي يزيد علنا بالا ي منبر شراب ميخورد وسگ بازي ميكرد و...همه چيز اسلام را زيرپا گذاشت
bababozorg 7:11 pm:
توجه فرمودينحالا؟
sara.m 7:11 pm:
ممنون از جوابهاتونجناب بابابزرگ،
العبد 7:11 pm: ممنون جناب بابابزرگ
bababozorg 7:11 pm: معاويه ظاهر امر را رعايتميكرد
bababozorg 7:12 pm:
خواهش ميكنم خداحفظتون بفرمايد عزيزم
وصال يار 7:12 pm: بسيار جامع پاسخ دادين .ممنون
bababozorg 7:12 pm: خواهش ميكنم وصالبزرگوار
جناب SAKHOSH نوبت سوال شماست
SAKHOSH 7:11 pm:
حالا مي تونم بپرسم؟
bababozorg 7:12 pm:
بفرما جانم ببخشيد معطل شديد

سوال 4
SAKHOSH 7:12 pm:
آيا بايد براي امام حسين ع گريه کرد؟
reza007 7:13 pm:
امام حسین (ع):
من كشته گريه ها و اشك ها هستم، هيچ مؤمنى مرا ياد نمى كند مگر آنكه عبرت گرفته و اشك هايش جارى خواهد شد
bababozorg 7:13 pm:
جناب ساخوش گرامي
SAKHOSH 7:13 pm:
راستش تين نوحه ها و نوع عزاداري مرسوم توکشورمون
bababozorg 7:13 pm:
اجازه بده سوالكردي صبر كن
SAKHOSH 7:13 pm:
من را ذايتميکنه
bababozorg 7:13 pm:
سوال كردي خوبجواب نميخواي؟
SAKHOSH 7:13 pm:
ببخشيد
bababozorg 7:13 pm:
خواهش
SAKHOSH 7:13 pm:
بفرماييد
bababozorg 7:14 pm:
ببينعزيزم
bababozorg 7:14 pm:
از نظر دستوراتامامان دين ما
bababozorg 7:14 pm:
عزاداريبراي امام حسين يكي از برترين فضيلتهاست
bababozorg 7:14 pm:
لكن امام حسين به عزاداري ما نيازندارد
bababozorg 7:15 pm:
در حقيقت امامحسين يك وسيله شد براي اينكه ما دين خدا را زنده نگه بداريم
bababozorg 7:15 pm:
براي نگه داشتن دين خدا بايد نام حسين زندهباشه
bababozorg 7:15 pm:
چرا كه درسهايزيادي از دين رسول خدا درقيامش بود
bababozorg 7:15 pm:
و براي ما عبرت است
bababozorg 7:16 pm:
بنا براين عزاداري ما براي امام حسين
bababozorg 7:16 pm:
درحقيقت براي اين است كه چرا مردم قدرش راندانستن
bababozorg 7:16 pm:
وبجاي بهرهبرداري از امام اونو كشتن بدون گناه و...
SAKHOSH 7:16 pm:
ببخشيد اما به نظر شما اين نوحه هاي تکراري کهتو تکيه ها مي خونن و بيشترشون امامشون نمي شناسن درسته؟
bababozorg 7:17 pm:
حالا ببين
bababozorg 7:17 pm:
اين نوحه ها بحثش جداست
bababozorg 7:17 pm:
دوست عزيزم
bababozorg 7:17 pm:
من يك اصل كلي برات گفتم
SAKHOSH 7:17 pm:
ممنون
SAKHOSH 7:17 pm:
ميشه ادامه بدين
bababozorg 7:17 pm:
هر نوحه اي كه موافق دستورات امامان دين ماباشه درست است
bababozorg 7:17 pm:
واگر بر خلاف اون باشه نادرستهست
bababozorg 7:18 pm:
مانندخرافات
bababozorg 7:18 pm:
بعضي مداحها
bababozorg 7:18 pm:
كه افترا به خود امام حسين است
bababozorg 7:18 pm:
و ناشي از بي سواديشونهست
bababozorg 7:18 pm:
تحريفت عاشورا وحماسه حسيني شهيد مطهري رو هم مطالعه بفرما
bababozorg 7:19 pm:
ولي اصل عزاداري براي امام حسين كه در حقيقتبخاطر از دست دادن وجود مقدس امام هست بسيار با ارزش هست
bababozorg 7:19 pm:
توجه فرمودين عزيزم؟
SAKHOSH 7:20 pm:
بله ممنون
شهري يار 7:20 pm: من اواسط جلسه اومدم نتونستم عرض ادبكنم
شهري يار 7:20 pm: سلام و خسته نباشيد خدمتدوستان
bababozorg 7:20 pm:
خدا خيرتون بدهبزرگوار
SAKHOSH 7:20 pm:
اتفاقاً مي خواستماسم چند نا کتاب از تون بپرسم
bababozorg 7:20 pm:
سلام بر شهري يار عزيز
bababozorg 7:20 pm:
بفرما
SAKHOSH 7:20 pm:
سلام
reza007 7:21 pm:
خسته نباشيدبابابزرگ عزيز
sara.m 7:21 pm:
دوستانلطفا
bababozorg 7:21 pm:
شما هم خسته نباشيدرضا جان و همهدوستان عزيزم
SAKHOSH 7:21 pm:
نه اگه مي شه معرفيکنيد
وصال يار 7:21 pm: درود ورحمت خدا برجناب بابابزرگ
SAKHOSH 7:21 pm:
راجع بع امامحسين
reza007 7:21 pm:
طبق معمول عالي و پرمحتوا و مفيد...
وصال يار 7:21 pm: مستفيضشدم .مويد باشيد
bababozorg 7:21 pm:
همين دوكتاب را فعلا بخونيد
7:21 pm
در مناظره واردشديد!خوش آمديد meshkaat
bababozorg 7:21 pm:
شمالطف دارين و منو تحمل كردين
.....................