آيا راجع به علم اعداد چيزي شنيدين؟ اينكه باتوجه به اسم و تاريخ تولد هر شخصي 1 عدد وجود داره كه عدد تقدير اون شخص هست و رو زندگيه آدم تاثيرگذاره. باورش دارين؟ كسي چيز بيشتري در موردش ميدونه؟!